Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU
s názvem
"MC POHÁDKA JESENICE U PRAHY z.s."

Článek I.
Základní ustanovení - Název a sídlo
 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem MC Pohádka Jesenice u Prahy z.s. (dále jen MC Pohádka).
 2. MC Pohádka je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.
 3. Sídlem občanského sdružení je ul. Průmyslová 1055, Jesenice 252 42

Článek II.
Účel spolku

 1. Účelem spolku MC Pohádka je vykonávat činnost na úseku sociální

prevence pro rodinu s dětmi.

 1. Cílem činnosti je:
 • provozování mateřského centra v Jesenici - herny pro setkávání rodičů a dětí
 • posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy,
 • získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného
 • života,
 • umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se avyužívat vlastních schopností či znalostí ku prospěchu ostatních členů či náhodných návštěvníků,
 • obohacovat děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízet jim prostředí vzájemné důvěry,
 • poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností,
 • pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí,
 • spolupracovat s jinými mateřskými centry a organizacemi,
 • spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy.
 1. K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku. Nesmí být rozdělován zakladatelům či členům spolku.

Článek III.
Členství ve sdružení - vznik a zánik

 1. Podmínkou členství je souhlas se stanovami MC Pohádka, vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování MC Pohádka v České republice i zahraničí, jakož i řádné placení členských příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči MC Pohádka.
 2. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje představenstvo MC Pohádka na základě písemné přihlášky. Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena MC Pohádka.
 3. Členství v MC Pohádka končí vystoupením, vyloučením, úmrtím člena, v případě právnické osoby jejím zánikem - výmazem z obchodního rejstříku.
 4. Člen má právo kdykoliv z MC Pohádka vystoupit.
 5. Člen může být vyloučen, jestliže přes písemnou výstrahu představenstva MC Pohádka porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v MC Pohádka. Jedná se např. o neplacení členských příspěvků do tří měsíců od začátku kalendářního roku. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena do 6 měsíců od dne, kdy se dozvědělo o jednání člena, které zakládá důvod pro vyloučení, nejdéle však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.
 6. Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení má člen právo se odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává nejvyššímu orgánu spolku MC Pohádka, které o něm rozhod
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
 1. Právem člena MC Pohádka je aktivní účast na plnění úkolů a cílů. Má právo obracet se na orgány MC Pohádka se svými podněty, návrhy a stížnostmi.
 2. Považuje-li člen rozhodnutí některého z orgánů MC Pohádka, proti němuž již nelze podat podle stanov opravný prostředek za nezákonné nebo odporující stanovám, má právo se dovolat k soudu. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
 3. Členové MC Pohádka jsou povinni zejména dodržovat stanovy MC Pohádka a řídit se rozhodnutím valné hromady a představenstva, chránit majetek MC Pohádka před ztrátou, zničením nebo poškozením, platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši předsednictvem spolku MC Pohád
Článek V.
Orgány sdružení

Orgány spolku MC Pohádka jsou:

Představenstvo - Nejvyšší orgán spolku

 1. Představenstvo je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Představenstvo je voleno na období jednoho roku, přičemž opětovná volba je možná.
 3. Schází se minimálně čtyřikrát ročně a jinak podle potřeby.
 4. Má vždy lichý počet členů, minimálně však tři členy.
 5. Je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů a usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
 6. olí a odvolává předsedu, který je statutárním orgánem spolku.
 7. Volí a odvolává ekonoma, který vykonává funkci v souladu se zásadami hospodaření spolku.
 8. Rozhoduje o přijetí člena do spolku a o zániku členství vyloučením v souladu se stanovami.
 9. Rozhoduje o změně stanov.
 10. Schvaluje výsledek hospodaření spolku.
 11. Schvaluje výši členského příspěvku a stanoví termín pro jeho zaplacení v příslušném správním roce.
 12. Rozhoduje o zániku spolku nebo o jeho přeměně a majetkovém vyrovnání.
 13. Definuje výhledové činnosti spolku, které musí být v souladu s jeho cíli.
 14. Rozhoduje o postupu spolku ve věcech, které nejsou stanoveny stanovami, takovým způsobem, aby vždy směroval k cílům spolku.

Předseda - Statutární orgán spolku

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku tzn., že zastupuje spolek navenek, touto činností může pověřit i jiného člena nejvyššímu orgánu spolku.
 2. ři zastupování spolku v písemném styku připojí předseda nebo pověřený člen nejvyššímu orgánu spolku ke svému podpisu razítko spolku.
 3. edseda svolává nejvyššímu orgánu spolku a vede jeho jednání, případně tím pověří jiného člena spolk
 4. Předseda může na jednání nejvyššímu orgánu spolku pozvat i členy spolku, dle potřeby projednávané vě
Článek VI.
Zásady hospodaření sdružení
 1. Činnost MC Pohádka je v zásadě nevýdělečná s tím, že zdroje příjmů z akcí pořádaných MC Pohádka, dotací, darů a příspěvků od státu a právnických nebo fyzických osob jsou využity k rozvoji MC Pohádka a finančně vyrovnanému hospodaření.
 2. Majetek MC Pohádka (hmotný a nehmotný) je evidován podle obecně závazných předpisů. O jeho změnách nad určenou hodnotu, je oprávněn jednat nejvyšší orgán.
 3. Majetek MC Pohádka spravuje představenstvo. Majetek MC Pohádka je využíván zejména k zajištění poslání a cílů MC Pohádka, k úhradě veškerých nákladů s provozem MC Pohádka spojených, tj. zejména náklady na energie, nájem, opravy a údržbu, popř. na úhradu nákladů na zaměstnance a vnitřní zařízení MC Pohádka.
 4. MC Pohádka hospodaří na vlastní účet a vede samostatné účetnictví. Hospodaření s majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozpočtem schváleným nejvyšším orgánem na příslušné období.
 5. Členské příspěvky jsou jednou ze základních podmínek členství a zdrojem hospodaření MC Pohádka. Valná hromada MC Pohádka, resp. vnitřní předpis stanoví jejich základní výši a způsob platby.
 6. MC Pohádka může uzavírat sponzorské smlouvy a v rámci běžného hospodaření i smlouvy o využití svého majetku
Článek VII.
Zánik sdružení
 1. MC Pohádka zaniká :
 2. rozhodnutím nejvyšším orgánem o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením
 3. pravomocným rozhodnutím příslušného soudu
 4. Při zániku MC Pohádka rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. Při zániku MC Pohádka rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku provede vypořádání představenstvo a při zániku rozhodnutím příslušného soudu likvidátor dle příslušné právní nor
Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení nejvyšším orgánem spolku.

Závazný výklad stanov provádí jejich navrhovatel a schvalovatel, kterým je nejvyšší orgán spolku.

V Jesenici dne 25.1.2016

KONTAKT:
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky